آنی گیر آب بندکننده

FIX 10-S

جزئیات محصول

توضیحات

FIX 10-S مـاده ای پایـه سـیمانی و فاقـد کلرایـد مـی باشـد کـه پـس از اضافـه شـدن آب سـریعاً وارد واکنـش شـده و بـه طـور آنـی سـخت مـی گـردد.

مصارف

  • جهــت متوقــف نمــودن آنــی نشــت آب و رطوبــت ، همچنیــن مقابلــه بــا فشــار منفــی آب در ســطوح گــذرگاه هــای زیر زمینــی ، تونــل هــا، منهــول هــا و کلیــه ســطوحی کــه امــکان نشــت آب وجــود داشــته باشــد، بــکار مــی رود.

    توصیه : به هنگام کار با این ماده استفاده از دستکش الزامی است. 

     
شماره مقاله رنگ  سایز بسته بندی واحد
- خاکستری سطل 12 کیلوگرمی و 6 کیلوگرمی سطل

WATERPROOFING

TILLING

REPAIRING

COATINGES &FLOORING

Concrete Technology

 

 

 

 No.31, West Asqari St., Mouj Ave., Darya Blvd., Shahrak Gharb, Tehran-IRAN

 

++9821883719001-7.

 

Newsletter

Enter your email to join our mailing list