سیستم آب بندی و کاشی کاری در سرویس های بهداشتی،آشپزخانه و ...

آب بنـدی اتاقهـای مرطـوب ، اعم از آشـپزخانه ها، سرویسـهای بهداشــتی و . . .

05 مرداد
سیستم آب بندی و کاشی کاری در سرویس های بهداشتی،آشپزخانه و ...

 

سیستم آب بندی و کاشی کاری در سرویس های بهداشتی،آشپزخانه و ...

مقدمه

جــزء مهمتریــن بخشــهای اصــول ســاختمان محسـوب مـی گردد.پیـش از ایـن از سیسـتمهای عایـق قدیمـی و مرسـوم چـون قیـر گونـی و یـا الیـه هـای عایـق قیـری پیـش سـاخته اسـتفاده میشـد کـه مشـکالتی را بـه سیسـتم تحمیـل مـی نمودنـد:

-الزام در اجرا به روش گرم

-متصاعد نمودن بوی نامطبوع -سیستم غیر یکپارچه و دارای درز

-بــروز ضعــف آب بنــدی در صــورت عــدم رعایــت همپوشــانی و اجــرای جــوش حرارتــی مناســب

-مشکل اجرا در کنجها ، اتصاالت، درزها، زوایا، نواحی ورود و خروج لوله و . . .

-ضعف آب بندی در راه آبها -الزام به اعمال پالستر پیش از اجرای کاشی کاری

-محدودیت در رعایت تقدم و تأخر اجرای عایق دیواره و کف -غیر بهداشتی

-بــروز ضعــف شــکنندگی در دمــای پائیــن و ضعــف روندگــی در دمــای بــالا

-الـزام بـه اجـرا در ضخامـت بـاال و نهایتـاً اتـاف حجـم فضـای مفیـد مـدت زمانـی اسـت کـه اسـتفاده از عایقهـای مـدرن مایـع کـه بـه روشـهای آسـان و بصـورت یکپارچـه بـر سـطح اعمـال مـی گردنـد ،در دنیـا مطـرح شـده اسـت . ایـن عایقهـا نقـاط ضعـف سیسـتمهای قدیمـی و مرسـوم را برطـرف نمـوده و عـاوه بـر آن از کیفیـت بـاال ، خـواص ویـژه و مزایـای فـوق العـاده ای برخـوردار هسـتند.

 

 

آببندی

مصالح کاشیکاری

ترمیم

کفپوش

افزودنیهای بتن

 

 

 

 

 ایران ، تهران ، شهرک غرب ،بلوار دریا ،خیابان موج ، عسگری غربی ، پلاک 31

 

 0098.21.88371900 الی 7

 

خبرنامه شومبرگ پارس

پست الکترونیک خود را وارد نمایید :