ملات آب بند کننده

 AQUAFIN–1K

جزئیات محصول

توضیحات

 • AQUAFIN-1K یـک مـاده آب بندکننـده پایـه سـیمانی غیـر منعطـف متشـکل از ماسـه کوارتـز ، سـیمان پرتلنـد و افزودنـی مـی باشـد.

  در این محصول هیچ ترکیبی که تاثیر منفی بر روی بتن مسلح بگذارد ، وجود ندارد.

  AQUAFIN-1K پـس از سـخت شـدن بـه یـک لایـه آب بنـد تبدیـل مـی شـود. چنانچـه امـکان تـرک خـوردن آنـی در سـطح وجـود داشـته باشـد، بهتـر اسـت از AQUAFIN-2K/M اسـتفاده شـود. 

مصارف

 

 • مهندسی خدمات شهری : در سازه های سرپوشیده ، امور فاضلاب ، مخازن آب ، استخرهای شنا ، لوله های حرارتی (سیستمهای گرمایشی و چاله ها و . . . )
 • سازه های ساختمانی : زیر زمین ، انباری، گاراژها
 • سازه های آبی : دیوارهای حائل ، استخر ها ، تونل ها و آبگیر ها، مخازن، لوله ها، حوضچه ها
 • سازه های قدیمی که در مقابل رطوبت زمین محافظت نشده اند
 • کلیه سازه های باربر در سطوح کف و دیواره
 • آب بندی در برابر رطوبت زمین، فاضلاب و آبهای تحت فشار  

  

شماره مقاله رنگ  سایز بسته بندی واحد
- - پاکت 25 کیلوگرمی پاکت

آببندی

مصالح کاشیکاری

ترمیم

کفپوش

افزودنیهای بتن

 

 

 

 

 ایران ، تهران ، شهرک غرب ،بلوار دریا ،خیابان موج ، عسگری غربی ، پلاک 31

 

 0098.21.88371900 الی 7

 

خبرنامه شومبرگ پارس

پست الکترونیک خود را وارد نمایید :