افزودنی بتن، روان کننده و کاهنده آب

BETOCRETE–A100

جزئیات محصول

توضیحات

  • افزاینــده کارایــی ، روان کننــده، کاهنــده آب و افزودنــی آب بنــد کننــده بتــن بــر پایــه لیگنـو سـولفونات کـه ضمـن افزایـش کارایـی ، نفوذ پذیـری بتـن را کاهـش داده و دوام آن را بهبـود مـی بخشـد. ایـن محصـول بـا کاهـش چشـمگیر میـزان آب اختـلاط بتـن و ثابـت نگهداشـتن تقریبـی کارایـی آن ، باعـث بهبـود خـواص فیزیکـی و شـیمیایی بتـن مـی گـردد. ایـن مـاده پـس از اختـلاط بـا مصالـح تشـکیل دهنـده بتـن ، توسـط ذرات سـیمان جـذب شـده و منجـر بـه کـم کـردن آب اختـلاط بتـن مـی گـردد بـدون ایـن کـه کارایـی بتـن بـه طـور محسوسـی دچـار تغییـر شـود.

مصارف

  • مخلوط بتن آماده
  • المان های بتنی پیش ساخته
  • کلیه سازه های بتنی اعم از استخرهای شنا ، تونل ها ، پل ها ، فونداسیون ها و . . .
  • جهت تولید بتن با کیفیت در شرایط آب و هوایی گرم 
شماره مقاله رنگ  سایز بسته بندی واحد
- قهوه ای تیره 20 کیلوگرم ، 200 کیلوگرم بسته بندی

آببندی

مصالح کاشیکاری

ترمیم

کفپوش

افزودنیهای بتن

 

 

 

 

 ایران ، تهران ، شهرک غرب ،بلوار دریا ،خیابان موج ، عسگری غربی ، پلاک 31

 

 0098.21.88371900 الی 7

 

خبرنامه شومبرگ پارس

پست الکترونیک خود را وارد نمایید :