کیورینگ پایه رزینی جهت عمل آوری بتن تازه اجرا شده

کیورینگ پایه رزینی جهت عمل آوری بتن تازه اجرا شده  REMICURE–RB

جزئیات محصول

توضیحات

  • REMICURE-RB پایـه رزینـی، مـاده ای مناسـب جهـت عمـل آوری بتـن تـازه ریختـه شـده مـی باشـد. ایـن مـاده ترکیبـی از رزیـن هـای هیدروکربنـی، روان کننـده هـا و سـایر افزودنـی هـا اسـت کـه یـک لایـه نـازک رزینـی سـخت بـر روی بتـن تـازه اجـرا شـده تشـکیل داده و از تبخیـر آب اختـلاط جلوگیـری مـی نمایـد و موجـب هیدراسـیون بهتـر سـیمان در مخلـوط بتـن مـی گـردد. ایـن امـر باعـث بهینـه شـدن خـواص فیزیکـی و مکانیکـی بتـن خواهـد شـد. 

مصارف

  • کف ها و سقف ها
  • پل ها، دیوارهای حائل و ....
  • کف پارکینگ ها و گاراژها
  • مقاطع پیش ساخته
  • ملات های پلاستر کشی و ترمیم
  • سازه های دریایی
 
شماره مقاله رنگ  سایز بسته بندی واحد
- قهوه ای شفاف 20 کیلوگرم ، 200 کیلوگرم بسته بندی

آببندی

مصالح کاشیکاری

ترمیم

کفپوش

افزودنیهای بتن

 

 

 

 

 ایران ، تهران ، شهرک غرب ،بلوار دریا ،خیابان موج ، عسگری غربی ، پلاک 31

 

 0098.21.88371900 الی 7

 

خبرنامه شومبرگ پارس

پست الکترونیک خود را وارد نمایید :