آب بند پلیمری دو جزئی الاستیک

 AQUAFIN–2K/M
به اشتراک گذاری بر روی print
Print
به اشتراک گذاری بر روی email
Email
جزییات محصول
جزئیات محصول

توضیحات

  • AQUAFIN-2K/M یــک پوشــش دو جزئــی الاســتومری پایــه ســیمانی منعطــف و اصــلاح شــده بــا پلیمــر اســت کــه جهـت حفاظـت و آب بنـدی سـطوح بتنـی ، سـیمانی ، آجـری و برخـی سـنگ هـای طبیعـی بـکار مـی رود. ایـن مـاده همچنیـن دارای خاصیـت ایجـاد پـل بـر روی تـرک هـا مـی باشـد.

مصارف

  • جهـت آب بنـدی سـازه هـای آبـی ، تصفیـه خانـه هـای فاضـلاب ، سـطوح خارجـی دیوارهـای زیـر زمینـی ، دیوارهـای حائـل ، اسـتخر هـای شـنا ، آب نماهـا ، آکواریـوم ، دریاچـه هـای مصنوعـی ، آبـراه هـا ، سـطوح مرطـوب ، سـطوح زیـر کاشـیکاری ، بـام هـای سـر بـاز ، درزهـای انبسـاط و اجرائـی بـه همـراه نـوار تقویـت درز ASO-JOINT-TAPE

شماره مقاله رنگ سایز بسته بندی واحد
خاکستری ، سفید بسته 25 کیلوگرمی بسته