آنی گیر آب بندکننده

FIX 10-S
به اشتراک گذاری بر روی print
Print
به اشتراک گذاری بر روی email
Email
جزییات محصول
جزئیات محصول

توضیحات

FIX 10-S مـاده ای پایـه سـیمانی و فاقـد کلرایـد مـی باشـد کـه پـس از اضافـه شـدن آب سـریعاً وارد واکنـش شـده و بـه طـور آنـی سـخت مـی گـردد.

مصارف

  • جهــت متوقــف نمــودن آنــی نشــت آب و رطوبــت ، همچنیــن مقابلــه بــا فشــار منفــی آب در ســطوح گــذرگاه هــای زیر زمینــی ، تونــل هــا، منهــول هــا و کلیــه ســطوحی کــه امــکان نشــت آب وجــود داشــته باشــد، بــکار مــی رود.

    توصیه : به هنگام کار با این ماده استفاده از دستکش الزامی است.

شماره مقاله رنگ سایز بسته بندی واحد
خاکستری سطل 12 کیلوگرمی و 6 کیلوگرمی سطل