افزودنی بتن، روان کننده و کاهنده آب

BETOCRETE–A100>
به اشتراک گذاری بر روی print
Print
به اشتراک گذاری بر روی email
Email
جزییات محصول
جزئیات محصول

توضیحات

  • افزاینــده کارایــی ، روان کننــده، کاهنــده آب و افزودنــی آب بنــد کننــده بتــن بــر پایــه لیگنـو سـولفونات کـه ضمـن افزایـش کارایـی ، نفوذ پذیـری بتـن را کاهـش داده و دوام آن را بهبـود مـی بخشـد. ایـن محصـول بـا کاهـش چشـمگیر میـزان آب اختـلاط بتـن و ثابـت نگهداشـتن تقریبـی کارایـی آن ، باعـث بهبـود خـواص فیزیکـی و شـیمیایی بتـن مـی گـردد. ایـن مـاده پـس از اختـلاط بـا مصالـح تشـکیل دهنـده بتـن ، توسـط ذرات سـیمان جـذب شـده و منجـر بـه کـم کـردن آب اختـلاط بتـن مـی گـردد بـدون ایـن کـه کارایـی بتـن بـه طـور محسوسـی دچـار تغییـر شـود.

مصارف

  • مخلوط بتن آماده
  • المان های بتنی پیش ساخته
  • کلیه سازه های بتنی اعم از استخرهای شنا ، تونل ها ، پل ها ، فونداسیون ها و . . .
  • جهت تولید بتن با کیفیت در شرایط آب و هوایی گرم
شماره مقاله رنگ سایز بسته بندی واحد
قهوه ای تیره 20 کیلوگرم ، 200 کیلوگرم بسته بندی