افزودنی عمل آورنده بتن

 REMICURE–CR
به اشتراک گذاری بر روی print
Print
به اشتراک گذاری بر روی email
Email
جزییات محصول
جزئیات محصول

توضیحات

 • ایـن محصـول یـک افزودنـی عمـل آوری بتـن بـر پایـه کلرینیتـد رابـر اسـت کـه در حالـت خشـک بـه عنـوان آب بنـد کننـده ، سـخت کننـده سـطح و ضـد گـرد و غبـار بـرای بتـن تازه ریخته شـده اسـتفاده مـی گـردد. REMICURE–CR ترکیبی از رابر کلردار شـده و اصلاح کننده محلول اسـت که به سـرعت خشـک شـده و خواص مکانیکی و شـیمیایی بتن را بهبود می بخشـد.

مصارف

 • کف گاراژها و پارکینگ ها
  برج ها ، دیوارهای حائل و …
  دال های کف
  سازه های آبی
  قطعات پیش ساخته
  پلاسترهای پایه سیمانی و کارهای ترمیمی
  به عنوان پوشش محافظ برای بهبود مقاومت های شیمیایی بر روی بتن تازه و قدیمی
شماره مقاله رنگ سایز بسته بندی واحد
رنگ بی رنگ – شفاف 20 کیلوگرم ، 200 کیلوگرم بسته بندی

24-REMICURE-CR.pdf