ماده افزودنی زودگیر کننده و کاهنده آب بتن

مـاده افزودنـی فاقـد کلرایـد ، زودگیـر کننـده و کاهنـده آب مـی باشـد BETOCRETE–E100
به اشتراک گذاری بر روی print
Print
به اشتراک گذاری بر روی email
Email
جزییات محصول
جزئیات محصول

توضیحات

  •  مـاده افزودنـی فاقـد کلرایـد ، زودگیـر کننـده و کاهنـده آب مـی باشـد کـه تمامـی خـواص فیزیکـی و مکانیکـی بتـن را چـه در حالـت خمیری و چه پس از سـخت شـدن آن با تسـریع در زمان گیـرش و همزمان کاهـش مقـدار آب مخلـوط ، بهبـود مـی بخشـد . ایـن مـاده ضمـن کاهـش مقـدار آب اختلاط و نفوذپذیـری بتـن باعث بهبـود ظاهـر سـطح تمـام شـده مـی شـود .

    BETOCRETE-E100 بـر پایـه پلیمرهایـی بـا کارایـی بـالا مـی باشـد کـه با پخـش مناسـب ذرات سـیمان در مخلـوط ، باعـث عملکـرد مؤثرتـر آب اختلاط می شـود .  BETOCRETE-E100 شـامل مـوادی اسـت کـه ضمـن تسـریع در گیـرش اولیـه و نهایـی ، مقاومـت اولیـه بتـن را افزایـش مـی دهد.

مصارف

  • بتن ریزی در هوای سرد
  • بتن سازه ای و غیر سازه ای
  • بتن ریزی در بزرگراه ها
  • لوله ها و بلوکهای بتنی
  • بتن پیش ساخته و پیش تنیده
  • پل ها ، سقف ها ، تیرها ، کف ها و …
  • تمام بتن ریزیهایی که قالب برداری سریع و یا بارگذاری زود هنگام بر روی بتن مدنظر می باشد .
شماره مقاله رنگ سایز بسته بندی واحد
406149-001 قهوه ای تیره 20 کیلوگرم ، 200 کیلوگرم بسته بندی