ملات آب بند کننده

 AQUAFIN–1K
به اشتراک گذاری بر روی print
Print
به اشتراک گذاری بر روی email
Email
جزییات محصول
جزئیات محصول

توضیحات

 • AQUAFIN-1K یـک مـاده آب بندکننـده پایـه سـیمانی غیـر منعطـف متشـکل از ماسـه کوارتـز ، سـیمان پرتلنـد و افزودنـی مـی باشـد.

  در این محصول هیچ ترکیبی که تاثیر منفی بر روی بتن مسلح بگذارد ، وجود ندارد.

  AQUAFIN-1K پـس از سـخت شـدن بـه یـک لایـه آب بنـد تبدیـل مـی شـود. چنانچـه امـکان تـرک خـوردن آنـی در سـطح وجـود داشـته باشـد، بهتـر اسـت از AQUAFIN-2K/M اسـتفاده شـود.

مصارف

 • مهندسی خدمات شهری : در سازه های سرپوشیده ، امور فاضلاب ، مخازن آب ، استخرهای شنا ، لوله های حرارتی (سیستمهای گرمایشی و چاله ها و . . . )
 • سازه های ساختمانی : زیر زمین ، انباری، گاراژها
 • سازه های آبی : دیوارهای حائل ، استخر ها ، تونل ها و آبگیر ها، مخازن، لوله ها، حوضچه ها
 • سازه های قدیمی که در مقابل رطوبت زمین محافظت نشده اند
 • کلیه سازه های باربر در سطوح کف و دیواره
 • آب بندی در برابر رطوبت زمین، فاضلاب و آبهای تحت فشار

شماره مقاله رنگ سایز بسته بندی واحد
پاکت 25 کیلوگرمی پاکت

2-AQUAFIN-1K-NEW-edited.pdf