ملات ترمیمی و آببند کننده بتن

 ASOCRET–IM
به اشتراک گذاری بر روی print
Print
به اشتراک گذاری بر روی email
Email
جزییات محصول
جزئیات محصول

توضیحات

  • ASOCERT-IM مـلات ترمیمـی آببنـد کننـده پایـه سـیمانی اسـت کـه بـرای ترمیـم تـرک هـا ، نقـاط کرمـو و خرابـی هـای بتـن کـه قـرار اسـت بـر روی آن AQUAFIN-IC اعمـال شـود ، بـه کار گرفتـه مـی شـود. از ایـن محصـول جهـت ماهیچـه کشـی کنـج هـا ، نقـاط اتصـال دیـواره بـه کـف و دیـواره هـای عمـودی بـه یکدیگـر نیـز اسـتفاده مـی شـود. 

خواص

  • ترمیم ترک های حاصل از جمع شدگی (Shrinkage)
  • پر کردن تخلخل ها و منافذ سطح بتن
  • پر کردن سوراخ های باقیمانده از عملیات تزریق
  • تسطیح سطوح و به حداقل رساندن مصرف AQUAFIN-IC
  • ماهیچه کشی اتصالات و درزها جهت به حداقل رساندن احتمال وقوع ضعف در سیستم آب بندی
  • پر کردن حفره بولت ها
  • پر کردن منافذ حاصل از قالب گیری
 

 

شماره مقاله رنگ  سایز بسته بندی واحد
خاکستری  25 کیلوگرمی پاکت