ملات نفوذگر آب بندکننده و کریستال شونده

AQUAFIN–IC
به اشتراک گذاری بر روی print
Print
به اشتراک گذاری بر روی email
Email
جزییات محصول
جزئیات محصول

توضیحات

  • AQUAFIN-IC مـاده ای تـک جزئـی ، غیـر آلـی و پایه سـیمانی اسـت. این مــاده نفــوذگر و کریــستال شونــده سـازه هـای جدیـد و قدیــمی بتنـی را از عمــق آب بنـدی مـی نمایـد. طــوری کـه حتـی اگـر سـطح پوشـش بـه هـر دلیلـی دچـار آسـیب گـردد ، آب بنــدی بتـن همچــنان کامـل باقـی مـی مانـد . بنابــراین AQUAFIN-IC تنهـا یـک پوشـش نیســت ، بلکــه در اثــر واکنــش اجــزاء تشــکیل دهنــده آن بــا رطوبــت و آهــک آزاد موجــود در بتــن ، ســاختاری یکپارچـه بـا بتـن ایجـاد کـرده و تـوده مقـاوم و بـا دوامـی تشـکیل مـی دهـد.

مصارف

  • آب بندی مخازن آب آشامیدنی، سیستم های فاضلابی، سازه های دریایی، تونل ها، منهول ها، گذرگاه های زیرزمینی و حوضچه های پرورش ماهی
  • چاله آسانسورها ،دیوارهای حائل، فونداسیون ساختمان ها و پارکینگ ها
  • آب بندی پلنت های عملیاتی آب و فاضلاب ، حوضچه های نگهداری آب

شماره مقاله رنگ سایز بسته بندی واحد
خاکستری پاکت 25 کیلوگرمی پاکت

1-AQUAFIN-IC-new-com-edited.pdf