نوار آببند تقویت کننده درز و ترک

ASO–JOINT–TAPE–2000/2000 S
به اشتراک گذاری بر روی print
Print
به اشتراک گذاری بر روی email
Email
جزییات محصول
جزئیات محصول

توضیحات

ASO-JOINT-TAPE نوعـی کامپوزیـت نویـن اسـت کـه از قابلیـت انبسـاط ، مقاومـت کششـی ، خاصیـت آب بنـدی ضمـن قابلیـت عبـور بخـار آب برخـوردار مـی باشـد. ایـن مـاده خشـک شـدن سـریع چسـب هـای کاشـی بـا محتـوی آب ( آبـدار) و لایـه هـای آب بنـد را تضمیـن نمـوده و در برابـر مـواد خورنـده بسـیار مقـاوم اسـت.

مصارف

  • جهــت آب بنــدی درزهــای حرکتــی موجــود در ســطوح مختلــف، کنجهــا، اتصــالات و فواصــل در تکامــل بــا AQUAFIN-2K/M و SANIFLEX و… مــی توانــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. ایــن مــاده بــرای زیــر ســطوحی کــه قــرار اســت آب بنــدی و یــا کاشــی کاری شــود ، مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.
شماره مقاله رنگ سایز بسته بندی واحد
سفید بسته 25 کیلوگرمی بسته