چسب کاشی لایه نازک

UNIFIX–M
به اشتراک گذاری بر روی print
Print
به اشتراک گذاری بر روی email
Email
جزییات محصول
جزئیات محصول

توضیحات

  • UNIFIX-M چسـب کاشـی پـودری بـر پایـه سـیمان سـفید یـا خاکسـتری، سـنگدانه بـا دانـه بنـدی معیـن و افزودنـی هـای خـاص مـی باشـد. فرمـول UNIFIX –M نتیجـه آزمایشـات و تجـارب بسـیار بـوده و بـرای کاربردهـای فـراوان بـه تاییـد رسـیده اسـت.

    UNIFIX-M بـا آب ترکیـب شـده و تشـکیل خمیـر پلاسـتیکی بـراق و چسـبنده ای میدهـد کـه بـرای کلیـه سـطوح کـف و دیـواره بـا جـذب بیـش از 3% در تمـام زیـر سـازی هـا مناسـب اسـت.

خواص

  • برای کاشیکاری سطوح داخلی دیوار و کف
  • جهت نصب کاشی با جذب بیش از 3%
شماره مقاله رنگ سایز بسته بندی واحد
خاکستری /سفید پاکت های 20 کیلوگرمی پاکت