کفپوش بتن سخت پایه کوراندوم

ASOTOP-200 سـخت کننـده سـطح بـر پایـه کورانـدوم پـودری و ترکیبـی از مـواد شـیمیایی مخصـوص و رنگدانـه هـا مـی باشـد.
به اشتراک گذاری بر روی print
Print
به اشتراک گذاری بر روی email
Email
جزییات محصول
جزئیات محصول

توضیحات

ASOTOP-200 کــه بــر روی بتــن تــازه اعمــال مــی شــود ســطحی بــدون درز بوجــود مــی آورد و موجــب افزایــش مقاومـت سـطح رویـــــه در برابـر سـایش و گچـی شـدن مـی گـردد. این ماده برای تمامی سطوحی که در معرض سایش شدید قرار دارند مناسب است مانند:

مصارف

  •  کف های صنعتی و انبارها
  •  آشیانه هواپیما، اسکله ها و پارکینگ های روباز و سر پوشیده
  •  سکوهای بارگیری
  •  محل فرود هلیکوپتر
  •  پیاده روها
  •  کف نیروگاه ها
شماره مقاله رنگ سایز بسته بندی واحد
خاکستری / قرمز / سبز کیسه های 25 کیلوگرمی کیسه

ASOTOP-200_1.pdf