کیورینگ پایه رزینی جهت عمل آوری بتن تازه اجرا شده

کیورینگ پایه رزینی جهت عمل آوری بتن تازه اجرا شده  REMICURE–RB
به اشتراک گذاری بر روی print
Print
به اشتراک گذاری بر روی email
Email
جزییات محصول
جزئیات محصول

توضیحات

  • REMICURE-RB پایـه رزینـی، مـاده ای مناسـب جهـت عمـل آوری بتـن تـازه ریختـه شـده مـی باشـد. ایـن مـاده ترکیبـی از رزیـن هـای هیدروکربنـی، روان کننـده هـا و سـایر افزودنـی هـا اسـت کـه یـک لایـه نـازک رزینـی سـخت بـر روی بتـن تـازه اجـرا شـده تشـکیل داده و از تبخیـر آب اختـلاط جلوگیـری مـی نمایـد و موجـب هیدراسـیون بهتـر سـیمان در مخلـوط بتـن مـی گـردد. ایـن امـر باعـث بهینـه شـدن خـواص فیزیکـی و مکانیکـی بتـن خواهـد شـد.

مصارف

  • کف ها و سقف ها
  • پل ها، دیوارهای حائل و ….
  • کف پارکینگ ها و گاراژها
  • مقاطع پیش ساخته
  • ملات های پلاستر کشی و ترمیم
  • سازه های دریایی
شماره مقاله رنگ سایز بسته بندی واحد
قهوه ای شفاف 20 کیلوگرم ، 200 کیلوگرم بسته بندی