گروت و ملات بند کشی کاشی

PRIMAFUGA
به اشتراک گذاری بر روی print
Print
به اشتراک گذاری بر روی email
Email
جزییات محصول
جزئیات محصول

توضیحات

  • ترکیبــات مــلات PRIMAFUGA شــامل ســیمان، ریزدانــه و افزودنــی هــای خــاص مــی باشــد . ایــن محصــول بــه سـرعت و بـا حداقـل میـزان جمـع شـدگی سـخت مـی شـود و شـکل مـی گیرد.ایـن محصـول پـس از خشـک شـدن از مقاومـت مکانیکـی خـوب و ظاهـری مناسـب برخـوردار اسـت. ایـن مـواد در رنگهـای متنـوع قابـل تامیـن هسـتند.

مصارف

  • به منظور درزگیری و بندکشی کفهای سرامیکی، کاشی های آجری، کاشی های لیز ، در ابعاد مختلف در مصارف داخلی و خارجی
  • قابل استفاده در سیستم هایی که تغییر ابعادی ناچیزی دارند
  • به دلیل خاصیت مکانیکی بالا و مقاومت سایشی مناسب ، PRIMAFUGA به منظور درزگیری کاشی های استخرهای شنا ، سردخانه ها ، بالکن ها ، در سطوح دارای سیستم گرمایش کفی ، سطوحی که تا اندازه ی زیادی در معرض آب قرار می گیرد، قابل استفاده است
  • سطوح در معرض تردد زیاد مانند سوپرمارکتها، راههای ماشین رو، تعمیرگاهها، مراکز خرید
  • کفهای قدیمی با درزهای آسیب دیده.
شماره مقاله رنگ سایز بسته بندی واحد
خاکستری /سفید پاکت 5کیلوگرمی و20 کیلوگرمی پاکت