سیستم آب بندی و کاشی کاری در سرویس های بهداشتی،آشپزخانه و …

آب بنـدی اتاقهـای مرطـوب ، اعم از آشـپزخانه ها، سرویسـهای بهداشــتی و . . .
به اشتراک گذاری بر روی print
Print
به اشتراک گذاری بر روی email
Email
جزییات محصول

سیستم آب بندی و کاشی کاری در سرویس های بهداشتی،آشپزخانه و …

مقدمه

جــزء مهمتریــن بخشــهای اصــول ســاختمان محسـوب مـی گردد.پیـش از ایـن از سیسـتمهای عایـق قدیمـی و مرسـوم چـون قیـر گونـی و یـا الیـه هـای عایـق قیـری پیـش سـاخته اسـتفاده میشـد کـه مشـکالتی را بـه سیسـتم تحمیـل مـی نمودنـد:

-الزام در اجرا به روش گرم

-متصاعد نمودن بوی نامطبوع -سیستم غیر یکپارچه و دارای درز

-بــروز ضعــف آب بنــدی در صــورت عــدم رعایــت همپوشــانی و اجــرای جــوش حرارتــی مناســب

-مشکل اجرا در کنجها ، اتصاالت، درزها، زوایا، نواحی ورود و خروج لوله و . . .

-ضعف آب بندی در راه آبها -الزام به اعمال پالستر پیش از اجرای کاشی کاری

-محدودیت در رعایت تقدم و تأخر اجرای عایق دیواره و کف -غیر بهداشتی

-بــروز ضعــف شــکنندگی در دمــای پائیــن و ضعــف روندگــی در دمــای بــالا

-الـزام بـه اجـرا در ضخامـت بـاال و نهایتـاً اتـاف حجـم فضـای مفیـد مـدت زمانـی اسـت کـه اسـتفاده از عایقهـای مـدرن مایـع کـه بـه روشـهای آسـان و بصـورت یکپارچـه بـر سـطح اعمـال مـی گردنـد ،در دنیـا مطـرح شـده اسـت . ایـن عایقهـا نقـاط ضعـف سیسـتمهای قدیمـی و مرسـوم را برطـرف نمـوده و عـاوه بـر آن از کیفیـت بـاال ، خـواص ویـژه و مزایـای فـوق العـاده ای برخـوردار هسـتند.