ترمیم و بازسازی بتن با مالتهای پایه سیمانی

در حال حاضر بتن مهمترین و پر مصرفترین ماده در سازه های مدرن و مهندسی عمران به شمار می آید .
به اشتراک گذاری بر روی print
Print
به اشتراک گذاری بر روی email
Email
جزییات محصول

مقدمه

اکثر سدها ، تونلها ، کانالها ، پلها ، پایلها ، خطوط لوله، سقفها، جاده ها، مخازن، استخرها ، سکوها ، ساختمانها و . . . بتنی هستند .

در شــرایط کاربــری ، شــرایط محیطــی مختلــف و یــا تحــت تاثیــر بارهــای تحمیلــی ، تنشــهای گوناگـون بـه صـور مختلـف بـه سـازه بتنـی وارد مـی گردنـد .

بـر اسـاس طبیعـت حمـات و فاکتورهـای موجـود ، عوامـل مخـرب بـه سـه دسـته تاثیـرات فیزیکـی ، شـیمیائی و مکانیکـی تقسـیم مـی شـوند .

تاثیـرات شـیمیائی و فیزیکـی مـی تواننـد منجـر بـه آسـیبهائی گردنـد کـه از آن بـه نـام خوردگـی بتـن ، یـاد مـی شـود و تاثیـرات مکانیکـی منجـر بـه پدیـده هائـی چـون فرسـودگی )wear )و پارگـی یـا گسـیختگی )tear )مـی گردنـد کـه بـه نوبـه خـود نامطلـوب و نیازمنـد ترمیـم هسـتند .

سـایش در کـف هـای صنعتـی ، رمپهـا ، دیـواره هـای سـیلو ، سـطوح تحـت بـار گـذاری یـا تردد چرخهـای سـنگین و حرکـت کانتینـر هـا ،از جملـه ایـن آسـیبها هسـتند . ضربـه در اثـر افتادن اجسـام و اصطـکاک کـه منجـر بـه آسـیب هـای مختلـف بـه اشـکال گـودی ، حفـره ، سـوراخ ، خـرد شـدگی یـا ورقـه ورقـه شـدن در گوشـه هـا و درزهـا و یـا تـرد و شـکننده شـدن بتـن مـی گـردد نیـز از جملـه ایـن مـوارد هسـتند.

استرسـهای ناشـی از شـرایط جوی ، پاشـش نمکهای یخ زدائی در سـیکلهای یخبندان ، سـایش در اثـر حرکـت اجسـام جامـد روی سـطح بتـن و فرسـایش تحـت تاثیر جریـان سـیاالت ، پدیده cavitation یـا گـود رفتگـی کـه اغلـب در سـدها و آبگیرها اتفاق می افتد ، فرسـایش ناشـی از جریـان گاز و بخـار حـاوی ذرات جامـد در طوفـان شـن کویر و یا ذرات سـیال در نواحی پاشـش دریـا )zone splash ، ) بـدون حفـاظ )expose )شـدن موضعـی یـا کامـل آرماتورهـا در حوضچـه هـای آرامـش سـد و . . . همـه و همـه از جمله مثالهـای تخریب حاصل از فاکتورهـای فیزیکی و مکانیکـی هسـتند . بـه غیـر از ایـن مـوارد عواملی چـون زلزله ، سـیل ، انفجار ، آتش سـوزی ، نشسـت سـازه و . . . نیـز در ایجـاد تخریـب در سـازه هـای بتنی موثر هسـتند .