سيستم آب بندى نفوذگر كريستال شونده

امروزه بتن با گذشت سالها از پیدایش آن بعنوان یکی از مهمترین و کاربردی ترین مواد در صنایع مطرح می باشد.

به اشتراک گذاری بر روی print
Print
به اشتراک گذاری بر روی email
Email
جزییات محصول

سيستم آب بندى نفوذگر كريستال شونده

مقدمه

طبیعتاً انواع عوامل خورنده بر اساس نوع و کاربری سازه به اشکال گوناگون بر بتن تاثیر گذار هستند:

– سایش شدید و حفره ای شدن در سدها و کانالها

– خوردگی اتصاالت داخل تونلها

– فرسایش آرماتور داخل بتن در اثر نفوذ محلولها و آبهای مهاجم به درون بتن

– تاول زدگی و زنگ زدگی در اثر عوامل خورنده چون سولفاتها در پلها، اسکله ها ، پایلها

– ترک خوردگی در عرشه و ستونهای پل در اثر بارهای وارده

– ضربه، تغییرات دمائی شبانه روز و یخ زدگی

– خستگی در پایلها و عرشه پلها

– بروز ترکهای سطحی و تاول زدگی در اثر نفوذ آب در ساختمانها

– مشکالت آب بندی در استخرها و مخازن

– ترک خوردگی در اثر افزایش حجم آب یخ زده در تونلها و مخازن

– قلوه کن شدن و فرسایش سطح بتن در معابر و جاده ها بدلیل نفوذ کلراید حاصل از نمک پاشی در فصول برف و یخبندان

– ترک خوردگی و شکست بتن کف در اثر برخورد ضربات اشیاء سنگین یا فرسایش ناشی از مواد شیمیائی و عوامل خورنده محیطی و یا روغن

– شکاف سطح داخلی لوله های بتنی بدلیل نفوذ نیتراتها و سولفاتها و جریانهای فاضالبی

– هدر رفتن مقادیر زیاد آب در اثر نشت لوله ها و همچنین اثرات مخرب عوامل مهاجم در خاکهای خورنده یا تنشهای موجود و . . . . همه و همه از جمله مشکالتی است که در ارتباط با سازه های بتنی مدام به چشم می خورد.